regulamin Konkursu „Kolekcja Modna Mama”

Regulamin Konkursu Kolekcja Modna Mama

 I OGÓLNE POSTANOWIENIA KONKURSU.

1.1.  Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kolekcja Modna Mama”, zwany dalej „Konkursem”.
1.2.  Konkurs odbywa się na stronie www.yosh.pl oraz Fanpage’u Yosh na Facebooku oraz poratlach wspólpracujących z yosh.pl w terminie od dnia 11 maja 2016 do . 11 czerwca 2016 roku.

1.3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagrody jest Yosh S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000545743, zwana dalej „Organizatorem”.

1.5. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Konkursu oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień. Naruszenie tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody.

1.6.  Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi.

1.7. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej: www.yosh.pl.

1.8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

 

II DEFINICJE.

2.1. Konkurs – Konkurs „Kolekcja Modna Mama” organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

2.2. Regulamin – Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.

2.3. Kolekcja – zbiór zdjęć produktowych wraz ze zdjęciem dodatkowym oraz opisem stworzony przez uczestnika konkursu.

2.4. Fanpage – profil publiczny pod nazwą Yosh.pl na portalu społecznościowym Facebook, gdzie Uczestnicy mogą zamieścić Zgłoszenie Konkursowe – adres

https://www.facebook.com/Yoshpl-337093306391937/

2.5. Zgłoszenie Konkursowe – Zgłoszenie Uczestnika polegajace na stworzeniu kolekcji „Kolekcja Modna Mama zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji tworzenia kolekcji dostępnymi pod linkiem

http://www.yosh.pl/collectionshelp/

oraz i opublikowaniu tej kolekcji poprzez funkcję “Publikuj”. Następnie uczetnik przesyła link do zgłaszanej kolekcji na profilu Facebook/Yosh.pl pod adresem

https://www.facebook.com/Yoshpl-337093306391937/ w poście dotyczącym konkursu.

2.6. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w paragrafie 3 oraz dokona prawidłowego zgłoszenia w Konkursie. W konkursie mogą brać udział osoby posiadające swój profil osobisty na portalu Yosh.pl prowadzony zgodnie z regulaminem portalu Yosh.pl(dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
2.7. Nagroda – Nagroda przyznawana Zwycięzcy po zakończeniu Konkursu, będąca kartą prezentową w kwocie 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) na zakupy w sklepie zalando.pl.

2.8. Zwycięzca – Uczestnik, który storzł najbardziej stylową kolekcję pt. “Modna Mama”, wybrany przez Jury Zwycięzcą Konkursu zgodnie z Regulaminem.

2.9. Jury Konkursowe – Jury w składzie trzech osób ze strony Organizatora, czuwające nad poprawnym przebiegiem Konkursu oraz wyłaniające Zwycięzcę.

 

III. UCZESTNICTWO W KONKURSIE.

3.1. Uczestnikiem może być osoba, która dokonała prawidłowego Zgłoszenia Konkursowego. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami Regulaminu.

3.2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie ukończyły 18 rok życia oraz posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski.

3.3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.4. Udział w Konkursie jest nieograniczony. Uczestnik może wielokrotnie publikować kolejne , która polega na znalezieniu wskazanych w Grze przedmiotów.

3.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu Konkursu oraz najbliżsi członkowie rodzin Organizatora.

 

IV PRZEBIEG KONKURSU.

4.1. Konkurs trwa od 11 maja 2016 roku od godziny 06:00 do 11 czerwca 2016 roku do godziny 23:59:59.

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu.

4.3. Podstawą udziału w Konkursie jest stworzenie kolekcji, opublikowanie jej oraz umieszczenie Zgłoszenia Konkursowego na profilu Facebook w komentarzach dotyczących Konkursu pt “modna Mama” .

4.4. Zgłoszenie zawierające treści naruszającej przepisy prawa lub dobre obyczaje zostaną wyeliminowane z Konkursu, poprzez ich usunięcie. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Zgłoszeń Konkursowych w każdej chwili trwania Konkursu.

4.5. Uczestnik Konkursu nie ma możliwości modyfikacji Zgłoszenia Konkursowego, które zgłosi.

4.6. Organizator ma prawo do publikowania najciekawszych Zgłoszeń Konkursowych po zakończeniu Konkursu na portalu Yosh.pl oraz kanałach social media.

4.7. Każdy Uczestnik może złożyć nieograniczoną liczbę Zgłoszeń Konkursowych.

 

V NAGRODA I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY.

5.1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony w terminie do 10 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

5.2. Każdy z członków Jury przyznaje wszystkim Zgłoszeniom Konkursowym punkty w skali od 0 do 5. W przypadku równej ilości punktów o wyborze Zwycięzcy Konkursu decyduje głos Przewodniczącego Jury.

5.3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie Wyniku Konkursu, imienia i nazwiska Zwycięzcy. Zwycięzcy nie przysługuje wynagrodzenie za publikację tych danych.

5.4. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie Nagrody w sposób niedozwolony, a zwłaszcza poprzez próbę złamania zabezpieczeń serwisu internetowego lub znalezienia luk w systemie zabezpieczeń serwisu lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, Uczestnik będzie pominięty.

5.5. Nagrodą dla laureata jest bon na zakupy w ZALANDO o wartości 300 zł. Bon może być zrealizowany w sklepie Zalando do wielokrotnych zakupów aż do wyczerpania pełnej kwoty bez ograniczeń czasowych. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

 

VI OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRODY.

6.1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na adres Uczestnika podany w oknie rejestracji profilu na www.yosh.pl lub poprzez Facebook w terminie 5 dni od wyłonienia Zwycięzcy.

6.2. Wymaga się od Zwyciezcy przesłania informacji zwrotnej w ciągu 5 dni roboczych, z adresu e-mail, na który dostał powiadomienie, z takimi danymi jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, numer telefonu. Po upływie terminu 5 dni roboczych prawo do Nagrody wygasa. Komisja przekaże Nagrodę kolejnemu Uczestnikowi, który zdobędzie największą ilość punktów.

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku niepodania bądź podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie.

6.4. Informacja o sposobie odbioru Nagrody zostanie przekazana Zwycięzcy e-mailem bądź przez wiadomość w profilu Facebook.

6.5. Kontakt z Organizatorem odbywa się drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

kontakt@yosh.pl.

 

VII. DANE OSOBOWE.

7.1. Dane Uczestników podane przez nich na stronie yosh.pl będą przetwarzane na zasadach przewidzianych prawem o ochronie danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wyłonieniem Zwycięzcy, ogłoszeniem wyników Konkursu, przyznaniem i wydaniem mu nagrody oraz w celu przesyłania informacji typu newsletter. Dane są przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.

7.2. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych do celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu oraz przesyłania newslettera.

7.3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

7.4. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także prawo do kontroli tych danych i uprawnienia przewidziane prawem o ochronie danych osobowych.

 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, niezależne bezpośrednio od Organizatora, a mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

IX PODATEK DOCHODOWY.

9.1. Nagroda otrzymana przez Zwycięzcę Konkursu stanowi dochód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) (zwana dalej „ustawą o pdof”).

9.2. Organizator Konkursu naliczy i odprowadzi podatek do właściwego urzędu skarbowego (na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o pdof).

9.3. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się przekazać Organizatorowi kompletne i prawidłowe dane niezbędne do wypełnienia deklaracji związanej z należnym podatkiem. Nieprzekazanie tych danych we wskazanym terminie upoważnia Organizatora do odmowy wydania Nagrody.

 

X POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

10.1.Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Organizatora z dopiskiem „Yosh.pl – I spy”. O zachowaniu terminu składania reklamacji

decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia wyłonienia Zwycięzcy Konkursu.

10.2.Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail i dokładny adres Uczestnika podane podczas rejestracji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Pisemna reklamacja musi być opatrzona własnoręcznym podpisem.

10.3.Reklamacje rozpatrywane są na podstawie Regulamnu przez Organizatora w terminie 21 roboczych dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.

10.4.Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca, o czym Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnymi, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

XI TREŚCI NIEDOZWOLONE.

11.1.Treści niedozwolone w zadaniu konkursowym: teksty do których Uczestnik nie ma praw autorskich, przekleństwa, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji, treści niezgodne z zasadami współżycia społecznego, treści erotyczne, obsceniczne, wulgarne, obraźliwe, treści obrażające inne osoby, np. o podłożu rasistowskim, łamiące powszechnie przyjęte zasady etykiety społeczności internetowych lub inne treści sprzeczne z prawem.

11.2.Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nie przestrzegają jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, lub którzy podali się w Formularzu zgłoszeniowym za inne osoby albo podali w tym formularzu inne nieprawdziwe informacje.

11.3.Wszelkie zgłoszenia mogą zostać niedopuszczone do publikacji poprzez usunięcie przez moderatora, gdy uzna on, ze którykolwiek z wyżej wymienionych w ustępach 11.1 i 11.2 punktów został naruszony.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

12.1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia w sprzęcie i oprogramowaniu urządzeń, przy pomocy których Użytkownicy biorą udział w Konkursie.

12.2.Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie oraz będącym podstawą do określenia praw i obowiązków Uczestników oraz Organizatora.

12.3.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem iż zmiany nie pogarszają warunków uczestnictwa w Konkursie. Ogłoszenie zmian nastąpi poprzez opublikowanie Regulaminu na stronie internetowej: www.yosh.pl.

12.4.Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie internetowej www.yosh.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 1 dnia od dnia ich ogłoszenia.

Eleganckie buty męskie dla pasjanatów mody

Buty, które nosisz są Twoją wizytówką. Zdanie to można odnieść do obydwu płci. But musi być czysty i zadbany. Marynarka od najlepszego krawca w mieście wyblaknie, jeśli po spojrzeniu w dół okaże się, że założone obuwie jest dziurawe, zabłocone, z widocznymi śladami użytkowania. Wyobraź sobie sportowe obuwie tracące podeszwę albo niegdyś eleganckie buty męskie w niczym nie przypominające stylowych butów, którymi kiedyś zapewne były. Nie świadczy to najlepiej o posiadaczu, prawda?

Prawdziwy mężczyzna nie ukrywa uczuć, nie stara się być na siłę męski. Jest zadbany, ale nie przesadnie. Dobrze się ubiera i ładnie pachnie. Zwraca uwagę na to, aby wyglądać schludnie. Ubranie, które ma na sobie jest czyste i wyprasowane a na stopach ma wypastowane, stylowe buty. Nielicznie wciąż trzymają się stereotypu, jakoby jedynie kobieta miała „przyzwolenie na dbanie o siebie”.

Wybór zależny od okazji

Buty muszą pasować do okazji oraz do reszty stroju (chociaż w tym drugim wypadku dozwolona jest pewna swoboda). Na uroczystą kolację lepiej odpuścić sobie buty sportowe i postawić na eleganckie buty męskie, na których nogawka spodni garniturowych ładnie się ułoży a one same poświadczą o stylu i kulturze. Chcesz zaimponować kobiecie albo klientowi podczas ważnej rozmowy? Załóż stylowe buty, które mogą pozytywnie wpłynąć na efekt spotkania. Pierwsze wrażenie można przecież zrobić tylko raz, prawda?Z drugiej strony idąc do baru czy na spacer lepiej wybrać buty wygodniejsze, mniej formalne, takie, które są poradzą sobie z trudniejszymi warunkami.

Jeśli chodzi o dopasowanie butów do stroju ,tak jak zostało to wyżej napisane, obowiązuje większa elastyczność. O ile kiedyś nie do pomyślenia było pójść na studniówkę czy wesele w trampkach, to teraz obserwuje się tendencje do casualowego wykończenia stroju. Owszem, można podchodzić z większym luzem, jednak w nie zawsze i wypada to podkreślić. W sytuacjach formalnych, w których twój zewnętrzy wizerunek uzależni powodzenie spotkania, nie uciekniesz od nałożenia odpowiednich, wyjściowych i eleganckich butów męskich.

Dlaczego warto inwestować w dobre, eleganckie buty męskie?

O buty trzeba dbać, bo powinny nam służyć dłużej, niż  jeden sezon. Im lepszy materiał z którego zostały wykonane, tym dłużej posłużą. Oczywiście, nie wystarczy sam materiał: buty same się nie wyczyszczą i nie wypastują. Eleganckie buty męskie wymagają również wcześniejszego zaimpregnowania (proces ten chroni skórę przez wilgocią) oraz wkładania prawideł, dzięki którym wszelkie zagniecenia na powierzchni skóry będą miały szanse na wyprostowanie się i będą mniej widoczne. Twoja troska powinna być odpowiednia, zwłaszcza gdy zainwestowałeś ładną kwotę na eleganckie buty. Męskie trendy promują nowe wzory i kolory ale wciąż najpopularniejsza jest klasyka.

Eleganckie buty męskie powinny stanowić świadectwo stylu, charakteru i kultury mężczyzny.

Gipiura na sukienkę, na spódnicę, na co tylko zechcesz!

„Haute Couture”  czyli moda wysokiego krawiectwa, charakteryzującą się wysoką jakością  i unikalnością tworzonych kreacji, stosowaniem najlepszych gatunkowo tkanin i często ręcznym wykończeniem. Pokazy haute couture odbywają się dwa razy w roku w Paryżu. Można wówczas zobaczyć pokazy takich domów mody jak Dior, Chanel, Givenchy czy Alexander McQueen. Prawdziwe creme de la creme mody. Najpiękniejsze kreacje zostaną później zaprezentowane na łamach poczytnych modowych magazynów oraz przez gwiazdy kina i estrady na czerwonym dywanie. Moda wysoka ma zapierać dech w piersiach kreacjami, makijażem, fryzurami. Spektakularność haute couture zainspirowała nas do małego wpisu o koronce a właściwie o jej kunsztowniej wersji jaką jest gipiura. Na sukienkę, spódnicę, bluzkę – idealna, gdy masz ochotę na odrobinę luksusu i wyjątkowości. Sukienka z gipiury powala swą urodą, emanuje kobiecością i kunsztem.

Gipiura charakteryzuje się dużym, nieregularnym splotem o wypukłym wzorze. Koronki gipiurowe występują w różnych wariantach. Na rynku tkanin możemy znaleźć gipiury o delikatnych, subtelnych zdobieniach, gęsto tkane lub takie o luźno umiejscowionych, dużych wzorach. Ich dekoracyjny charakter, kunsztowność wykonania i wzorniczy efekt sprawiają, że projektanci chętnie i stale po nie sięgają, projektując kolekcje czy to haute couture czy pret – a porter czy modę ślubną. W szczególności, gipiurę pokochał dom mody Valentino i Dolce&Gabbana, u których to nie ma pokazu, na którym koronka gipiurowa nie odgrywała znaczącej roli.

Zarówno gipiura jak i prostsze, zwykłe koronki najczęściej przedstawiają powtarzający się motyw kwiatowy, co tylko podkreśla kobiecą i romantyczną naturę tej tkaniny. Gipiura na sukienkę, bluzkę czy inny element ubrania jest droższa dlatego kreacje z niej wykonane będą kosztowały odpowiednio więcej. Ale cena czasem schodzi na drugi plan i nie jest ważna gdy zjawiskowa sukienka z gipiury powoduje miękkie kolana i budzi iskrę w oczach.

Perfekcyjnie wypadają jako ozdobny element sukni balowych, wieczorowych, koktajlowych i ślubnych. Ale czy powinna być utożsamiana wyłącznie z modą wyjątkową, widowiskową?

Gipiura na sukienkę – oczywisty wybór. A na bluzkę?

Ze względu na swoja strukturę gipiura kojarzy się ze szczególnymi okazjami, takimi jak śluby, spotkania rodzinne, koktajle. Kiedyś faktycznie koronkowe stroje były noszone okazjonalnie, ale obecnie odchodzi się od tego. Coraz częściej można zaobserwować luźne podejście do mody i stylizacji.

Koronkowa coraz częściej występuje w casualowych stylizacjach, łączona z kontrastującymi elementami jak skóra, sportowe obuwie czy t shirty. Ekipa Yosh.pl jest tak! Wierzymy że moda to miks klasyki i umiaru z odrobiną szaleństwa i ekstrawagancji! Oto nasze propozycje na koronkę: tradycyjną, „odpisowaną” oraz bardziej na luzie.